Ruumiline planeerimine:  https://www.rahandusministeerium.ee/et/ruumiline-planeerimine  - Rahandusministeeriumi kodulehelt leitav info ruumilise planeerimise kohta. 

Planeerimisseaduse lahtiseletaja ehk ajaveeb: https://planeerimine.ee   -   siit leiab ühest kohast kõik vajalikud materjalid - nii seaduse ja rakendusdokumendid kui juhendid ja selgitavad materjalid. Lisaks korduma kippuvad küsimused, info koolituste kohta jne. Kui tahad olla kursis uue infoga portaalis, telli planeerimine.ee uudised epostile (täida lahtrid samal kodulehel). Siit leiab ka infot detailplaneeringu menetluse skeemid vastavalt planeeringuliikidele:  https://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/menetlused ( https://planeerimine.ee/static/sites/2/yp_menetluse_skeem_05-11-18.pdf)  

Ruumilise planeerimise infosüsteem:  https://rpis.andmevara.ee/RPISMEN/pages/main.jsf  -  kodanikule võimaldab infosüsteem päringute tegemist, planeeringute algatamise taotlemist ja planeeringute kohta ametlikku teabevahetust. 

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded (määrus nr 50, vastu võetud 17.10.19):   https://www.riigiteataja.ee/akt/122102019001. Määruse juurde käib ka seletuskiri:  https://planeerimine.ee/static/sites/2/maaruse-eelnou-seletuskiri.pdf
Planeeringu vormistamise näidised:  https://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/vormistamise-naidised.
Detailplaneeringute vormistamine esitamiseks Maa-ametile:  https://www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/ruumiline-planeerimine :  https://www.maaamet.ee/sites/default/files/content-editors/planeerimine/planeeringute_dokumentide_maaametile_esitamise_juhend.pdf

Maa-ameti geoportaal:  http://geoportaal.maaamet.ee/est

Ehitisregister: https://www.ehr.ee/app/esileht?1 - ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta käiva teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Siit leiab ehitus- ja kasutuslubasid, katastriüksustel asuvate või puuduvate hoonete info jne

Ehituseadustik:  https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019098?leiaKehtiv (alati tasub klikkida ''Hetkel kehtiv'', et lugeda antud ajahetkel kehtivat seadust)
Planeerimisseadus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019104?leiaKehtiv  (alati tasub klikkida ''Hetkel kehtiv'', et lugeda antud ajahetkel kehtivat seadust)

Eesti Planeerijate Ühing:  https://www.planeerijad.ee   - planeerimisalased koolitused ja planeerimisalaste materjalide levitamine, planeerimisteemaliste konverentside ja seminaride korraldamine jne.

Planeeringute leppemärgid:   //media.voog.com/0000/0038/4961/files/Detailplaneeringute_krundi_kasutamise_sihtotstarbed_joonleppemargid_2013.pdf

Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuded elektroonilisel taotlemisel EHRi kaudu:  https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend_-_ehitusprojekti_digivormistamine_ehitusloa_taotlemisel_10.02.2015.pdf  

Eesti Maastikuarhitektide Liit: http://www.maastikuarhitekt.ee- huvitavat lugemist ja valdkonnaga kursis olemine ;)