VÄLISRUUMI KUJUNDAMINE
Iga kujundatav ala on erinev ja omapärane. Kujundatav välisruum võib olla nii avalik, poolavalik kui ka eraomandis olev suur või väike aed. 
Ühe välisruumi kujundamine sisaldab endas palju erinevaid tegevusi. Huvitav ja hästi toimiv lõpplahendus nõuab head ettevalmistust, läbimõtlemist ja väga head koostööd. Esmase tegevusena külastatakse objekti, hinnatakse võimalusi ning selgitatakse välja kliendi soovid ja vajadused. Seejärel koostatakse kirjalik kokkuvõte tähtsamatest eesmärkidest koos esialgse kalkulatsiooniga. Kui mõlemale osapoolele on kõik sobiv, siis sõlmitakse leping. 

Meie käest on võimalik tellida kujundatavale alale eskiis, eskiisprojekt või täismahuline kujundusprojekt. Alljärgnevalt on lahti kirjutatud nende erinevused.

Eskiis:
Sisaldab kujundatava ala analüüsjoonist, funktsioonplaani ja eskiisjoonist (kujundatava ala ruumilist lahendust, planeeritud materjalid ja nende asukohad alal, puude ja põõsaste grupid ja asukohad. Ei sisalda planeeritud taimmaterjali liigilisi nimetusi ja tükiarvu).  Eskiislahendust illustreerib kahemõõtmeline mõõtkavaline värviline joonis.
Eskiisprojekt:
Eskiisprojekt on eskiisi ja täismahulise kujundusprojekti vahepealne versioon. See sisaldab kujundatava ala analüüsjoonist, funtktsioonplaani, eskiisjoonist, taimeplaani (planeeritud taimmaterjali liigid ja tükiarv) ja
kolmemõõtmeline illustreeriv joonis kujundatavast alast.

Kujundusprojekti osad:
Osa A
1. Kujundatava ala analüüsjoonis (ilmakaared, ilusad/inetud ja avatud/suletud vaated, varjud, fotod olemasolevast olukorrast jne)
2. Funktsoonplaan (erineva funktsiooniga osad kujundataval alal ja nende omavahelised seosed)
3. Eskiisjoonis (kahemõõtmeline mõõtkavaline joonis, kujundatava ala ruumiline lahendus, planeeritavad materjalid jne)
Osa B
4. Taimeplaan (planeeritud taimmaterjali nimetus, tükiarv, asukoht kujundataval alal)
5. Taime ID

6. Mõõdujoonis (erinevate elementide omavahelised kaugused ja mõõdud)
7. Drenaaži ja kõrguste joonis (olemasolevad ja planeeritavad kõrgused, sadevee äravoolu suunad jne)
8. Valgustusplaan ja spetsifikatsioonid (valguspunktide asukohad alla, valgustite grupeeringud jne)
9. Seletuskiri
10. Kolmemõõtmeline illustreeriv joonis kujundatavast alast

Joonised on A4-A0 formaadis sõltuvalt kujundatava ala suurusest.  Täpsete jooniste aluseks on aktuaalne geodeetiline alusplaan, mille saab tellida maamõõdubüroost.